.

ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)    :  นตฺ ปญฺญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 
 
 
 

=>Data Center 63 (dmc)
  
=>ข้อมูลนักเรียนยากจน (cct) 
 

=>สารสนเทศเพื่อการบริหาร (e-mis)
  

=>ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
 

=>โรงเรียนในฝัน

=>โรงเรียนสุจริต

=>ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 480,097
  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 

สัญลักษณ์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

รูปมือที่โอบอุ้มดอกบัวให้พ้นน้ำล้อมรอบด้วยบูมเมอแรง

-      ดอกบัว หมายถึง ความดีความบริสุทธิ์ของนักเรียน ที่มีครูคอยอุ้มชูให้อยู่เหนือน้ำ

-      บูมเมอแรง หมายถึง เมื่อนักเรียนเรียนรู้และนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน

อักษรย่อโรงเรียน           :  วม.

 

สีประจำโรงเรียน             :  เขียว-ขาว       -  สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม

        -  สีขาว หมายถึง ความดีความบริสุทธิ์

 

เอกลักษณ์โรงเรียน (Uniqueness)          :  มีคุณธรรม  จริยธรรม

 

อัตลักษณ์โรงเรียน (Identity)                  :  ไหว้งามตามแบบไทยยิ้มสดใสด้วยไมตรี

 

ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)                :  นตฺ ปญฺญา สมา อาภา  (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    :  ต้นสักทอง

(เป็นไม้คุณภาพดี มีคุณประโยชน์ใช้สอย คงทน เสมือนนักเรียนที่มีคุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์มากมายสู่สังคม)

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  กาสะลอง

(ดอกสีขาว หมายถึง ความดี ความบริสุทธิ์ กลิ่นหอมที่ฟุ้งกระจาย  เสมือนความดีของนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน)

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)

มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา นำภูมิปัญญามาใช้ ให้บรรยากาศน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม              น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ :

                    1. เร่งรัดพัฒนาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายปฎิรูปการศึกษา

                     2. มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุม

                     3. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

                     4. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้

                     5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  

เป้าหมายการศึกษา

                     1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้วยระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     2. พัฒนาระบบภาคเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

                     3. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการบูรณาการ

                     4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และก้าวนำสู่ครูมืออาชีพ         

                     5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                     6. พัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่เรียนดี  มีวินัย มีคุณธรรม  เป็นผู้นำกิจกรรมดี  กีฬาเด่น  ใช้เทคโนโลยีเป็น และมีวิชาชีพ

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

                กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

                กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

 
 
นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
 
 
 
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
 
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
เลขที่ 93 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Tel : 054-241506  Fax : 054-241506
Email : info@wms.ac.th