.

ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)    :  นตฺ ปญฺญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 
 
 
 

=>ระบบการบริหารจัดการ (smss)
=>Data Center 60 (dmc)  
=>ข้อมูลนักเรียนยากจน (cct)  
=>สารสนเทศเพื่อการบริหาร (e-mis)  
=>ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา 
=>โรงเรียนในฝัน

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.152.38.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 256,443
  หน้าหลัก    รายละเอียดสาส์น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ท่านผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่เคารพและนักเรียนที่รักทุกคน ผมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนเวียงมอกวิทยาแห่งนี้ และขอแสดงความยินดียิ่งในความสำเร็จของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บ้างเลือกเรียนต่อในสายวิชาชีพ บ้างเลือกเรียนต่อในสายสามัญ และสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่ได้ไปศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาและสายวิชาชีพ ผมขอให้นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน และตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดีของพ่อแม่ สังคมและชุมชน เพื่ออนาคตที่ดีงาม และเป็นพลังให้น้องๆ ได้ถือเป็นแบบอย่างต่อไป สำหรับแนวทางส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับผู้ปกครอง โรงเรียนได้จัดให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและพบปะผู้ปกครอง เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรับทราบปัญหาภายในครอบครัวที่กระทบต่อนักเรียน ซึ่งบางครอบครัวเลี้ยงดูสั่งสอน บุตรหลานให้อยู่ในกรอบกำหนด บางครอบครัวปล่อยตามใจ การออกสู่สังคมกว้างขึ้นย่อมเจอทั้งคนดีและคนไม่ดี การเลือกคบคนต้องไตร่ตรอง ผู้ปกครองต้องร่วมกันติดตามและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองช่วยกันดูแล โรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้เลือกทำ และหวังว่าเข้าจะค้นพบความสามารถของตนเองและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ โดยมีพื้นฐานเป็นคนดี เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา (มีเมตตา มีความกรุณา ที่อยากเห็นผู้อื่นมีความสุขและ พ้นทุกข์) อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในทุกๆ ด้านที่ผ่านมาของโรงเรียนเวียงมอกวิทยาเกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในโอกาสนี้ผมขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะยังคงได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป เพื่อประโยชน์แก่ลูกหลานชาวเวียงมอกและแม่มอกของเราทุกคน และท้ายที่สุดก็เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นสำคัญ
 
ผู้ประกาศ : นายปรีชา นันติชัย
ผู้ประกาศวันที่ :
 
 
 
มิถุนายน 2562
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
 
: โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
เลขที่ 93 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Tel : 054-241506  Fax : 054-241506
Email : info@wms.ac.th