.

ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)    :  นตฺ ปญฺญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 
 
 
 

=>Data Center 63 (dmc)
  
=>ข้อมูลนักเรียนยากจน (cct) 
 

=>สารสนเทศเพื่อการบริหาร (e-mis)
  

=>ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
 

=>โรงเรียนในฝัน

=>โรงเรียนสุจริต

=>ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 480,107
  หน้าหลัก    รายละเอียดสาส์น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

    ขอแสดงความชื่นชนยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการให้การศึกษาแก่บุตรหลานและไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนเวียงมอกวิทยาของเราและขอต้อนรับลูกๆ นักเรียนปีการศึกษา 2562 ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเขียวขาว ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งลูกๆเป็นความหวังของพ่อแม่    เป็นความหวังของสังคม เป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคต
   เด็กที่จะเป็นอนาคตที่ดีของครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติได้นั้น  จะต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามรถ  เฉลียวฉลาด  รู้จักรักษาระเบียบวินัย  รู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  โรงเรียนเวียงมอกวิทยาจึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือของครู  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนและการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องมือของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แก่ตนเอง  นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
   ในโอกาสที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้ ขออวยพรให้นักเรียนลูกๆ ของครูที่กำลังเปิดประตูสู่การเรียนรู้โลกของประสบการณ์แห่งใหม่ จงเรียนรู้และโชคดีกับทุกเส้นทางดีๆที่เลือกเดิน ขอให้ประสบความสำเร็จสมหวังดังที่ปรารถนา ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ นักเรียนชาวเขียวขาว โรงเรียนเวียงมอกวิทยาทุกคน

 
ผู้ประกาศ : นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
ผู้ประกาศวันที่ :
 
 
นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
 
 
 
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
 
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
เลขที่ 93 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Tel : 054-241506  Fax : 054-241506
Email : info@wms.ac.th