หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

 แผนการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2563

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (รัฐธรรมนูญ)

กฏหมายทีี่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติประกอบรััฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546) 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) 

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

การเปิดเผยข้อมูล (รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562)

ก่ารเปิดเผยข้อมูล (การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา)

การเปิดเผยข้อมูล (แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 
      โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์ ดังนี้.. >>> 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวการศึกษา
 


...